Privacy verklaring

Slim Zoeken hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Slim Zoeken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee:

 • dat wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • dat verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij in ieder geval vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Slim Zoeken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over onze Privacy Policy? Of wil je contact met ons? Dat kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers

Persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers worden door Slim Zoeken verwerkt voor:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De basis voor deze persoonsgegevens is de afgesproken opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Slim Zoeken de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • (Zakelijke) Adresgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Slim Zoeken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor mailinglijst

Persoonsgegevens voor de mailinglijst worden door Slim Zoeken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, zoals een aankondiging van updates.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het vermeld staan op de mailinglijst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Slim Zoeken de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Instelling/bedrijf;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Slim Zoeken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men op de mailinglijst staat.

Verstrekking aan derden

Slim Zoeken deelt geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij je hier schriftelijk bij Slim Zoeken een verzoek voor hebt ingediend en alleen met toestemming van betrokken partijen.

Bewaartermijn

Slim Zoeken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Ga naar de pagina met onze Cookie Policy

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Slim Zoeken
Sajetplein 33
1091DB Amsterdam
mail [at] slimzoeken.nu